سرفصل - نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان

  • برنامه ریزی تخریب ساختمان
  • انجام اقدامات پیشگیرانه
  • تعیین روش های تخریب
  • تخریب سازه های خاص