سرفصل - انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی

  • بکارگیری تعاریف و مفاهیم اولیه در امور پیمان
  • انجام تائیدات و تعهدات پیمانکار
  • انجام تعهدات و اختیارات کارفرما
  • بکارگیری اصول و قواعد تضمین،پرداخت و تحویل کار
  • بکارگیری آیتم های حوادث قهری،فسخ،ختم پیمان،تعلیق