سرفصل - نظارت بر اجرای اسکلت در سازه های بتنی

قالب بندی
طرح اختلاط و مخلوط کردن بتن
نظارت بر اجرای سقف های تیرچه بلوک
آرماتور بندی، مهر و وصله و طول میلگرد ها
انتقال، ریختن،تراکم، پرداخت و عمل آوری بتن- بتن ریزی در هوای سرد و گرم
اتخاب مصالح سیمان ، سنگدانه، آب و مواد افزودنی بتن
آزمایش های کنترل بتن و پذیرش بتن