سرفصل - متره و برآورد احجام کار

1- روش های عقد قرارداد 
2- صورت وضیت نویسی با اکسل
3-ضریب پیمان - ضمانت نامه ها و فهرست بهای رشته های مختلف
4-متره و برآورد اسکلت های بتنی و فلزی در ساختمان های مسکونی و...