سرفصل - آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی معماری

- مبانی طراحی معماری 
- جزئیات اجرایی ساختمان 
- نکات مهم در طراحی و ترسیم فنی 
- حل و تحلیل آزمون دوره های گذشته
- آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
- آموزش نکات مهم مبحث 4 مقررات ملی ساختمان