سرفصل - آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

نشست تخصصی برای مهندسین معماری و عمران
تعاریف کلی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان-
انواع روش های طراحی بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان-
​بررسی چک لیست انرژی براساس پیوست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان-
​بررسی مشخصات مصالح ساختمانی-
 ​انواع روش های عایق کاری حرارتی (عایق کاری دیوارهای خارجی و دیوارهای مجاور فضای کنترل نشده - عایق کاری سقف های مجاور فضای خارج و فضای کنترل نشده)-
محاسبه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یک ساختمان مسکونی به صورت دستی-
شرح وظایف مهندسان ناظر درخصوص چگونگی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (موارد فنی و حقوقی)-
اشکالات رایج و پرتکرار (مبحث ۱۹ مقررات ملی) در حین اجرای ساختمان-