قوانین و مقررات

 قوانین و مقررات :

1. انجام تسویه حساب و اخذ کارت عضویت مجاز برای شرکت در دوره ضروری است. بدیهـی است در صورت عدم تسویه حساب کامل یا به همراه نداشتن کارت شرکت در دوره، واحد برگزاری مجاز به جلوگیری از حضور در کلاس خواهد بود. 
2. حداقل مبلغ پرداختی برای قطعی شدن ثبـت نام ۳٠% شهـریه دوره ثبت نامی می باشـد . مادامی که مبلغ پرداختـی از این حد کمتر باشد، ثبت نام موقت تلقی شده و مؤسسه مجاز به پذیرش نفر جایگـزین برای شرکت در دوره خواهــد بود. 
ضمـناً در این موارد استـرداد وجه تابع ضوابـط انتقال یا انصراف خواهد بود. 
3. دارندگان کارت عضویت علوم عمران مشروط به نداشـتن سابقه بدهـی و کامل بودن مدارک، از تخفیفات ویژه ای در سایر دوره ها، سمینارها و نیز برخی محصولات فروشگاه کتاب علوم  عمران برخـوردارخواهند بود که میزان و نحوﮤ اعطای تسهیـلات، در هر سـال از سـوی مــؤسسـه تعییـن می گردد. 
4. در صورت انصراف تا ۳ روز قبل از شروع دوره ، مقـدار کسورات ریالی مطابق با ضوابط مؤسسـه بوده و در حد فاصـل ۳ روز تا شـروع دوره به هیچ عنوان امکان انصـراف وجود نخواهد داشـت. لذا چنانچه قبل از انصراف ، کل شهـریـه تسویه نشـده باشـد،دانش پژوه موظـف به پرداخت باقیمـاندﮤ شهریه نیز می باشد. 
تبصره : انصراف از شرکت در دوره یا انتقال به دورﮤ دیگر دارای ضوابط و محدودیت هایی است که لازم است پیش از ثبت نام از شرایط و نحـوﮤ کسورات اطلاع حاصـل نمایید. بررسـی درخواست انتقـال یا انصراف توسـط مؤسسه، صرفاً پس از ارائه فرم تکمیل شده به دبیرخانه و دریافت کد رهگیری مـیسر خواهد بود. 
5. در صورت تأخیر بیش از دو هفته در شروع دوره یا عدم تشکیل دوره به هر دلیـل ازجمله به حد نصـاب نرسیـدن تعداد نفرات ، مبالغ دریافتی عیناً مسترد خـواهد شد و اعتراضی در این گونه موارد مسموع نخواهد بود. 
6. شهریه دوره ها شامل اقلام کمک آموزشی نظیر کتاب، جزوه و CD نمی شود. 
7. مطابق عرف مؤسسات و مراکز آموزشی، هر ساعت آموزشی معادل۴۵ دقیقه تدریس تعیین شده است. 
8. کلیه جلسات دوره ها در روزها و ساعات تعیین شـده تشــکیل می گـردد و در صورت هرگونه تغییر احتمــــالی، مؤسسـه موظف است در اسرع وقت دانش پذیران محترم را مطلع نماید. 
9. در صورت نیاز به تشکیل کلاس های فوق العاده یا جبرانی، مؤسسه در تعیین زمان آنها بر اساس شرایط خود و مدرس کاملا مختار است. 
10. نظـر به کنـترل لیـست حضـور و غیاب در انتهـای دوره جهت صدور گواهینامه، ضروریست در هر جلسـه نسـبت به ثبت الکترونیـکی حضـور خود اطمینان حاصل فرمایید. 
11. به منظور رعایت تقویم آموزشی مؤسســه و امکان برنامـه ریزی توســط دانــش پذیران محتــرم، کلیه کلاس هـای علوم  عمـران به جـز تعطیلات مصوب در تقویم رسمی کشور دایر می باشد. به عبـارت دیگر مـواردی نظیر بین التعطیلین یا تعطیـلات دولت، مبنای تعطیلی کلاس هـای مؤسســه نخواهد بود. ضمناً کلاس های روز جمعه حتی در صورت تلاقی با دیگر تعطیلات رسمی دایر خواهد بود. 
تبصره ۱ : در موارد استثناء پس از موافقت مدیر مؤسسه، تعطیلی کلاس ها رسماً از طریق واحد برگزاری اعلام خواهد شد. 
تبصره ۲ : توافق بین دانش پذیران و مدرسان جهت تعطیلی جلسات آموزشـی، بدون هماهنگـی و تأییـد مسـئول آموزش فاقد اعتبـار بوده و در این مـوارد ضمن احتساب غیبت، تشکیل جلسه جبرانی مقدور نخواهد بود.

12. درخصوص دریافت گواهینامه پایان دوره، ضمن ضرورت مطالعه و رعایت ضوابط مربوطه ( از جمله :کامـل بودن مـدارک، حضور در بیـش از۷٠% مدت دوره، کسب امتیاز قبولی و تسویه حساب کامل شهریه)، دانش پذیران واجد شرایط می توانند با هماهنگی دبیرخانه حداقل یک هفته و حداکثر تا دو ماه پــس از تاریخ آخرین جلسه (بسته به زمان اعلام نمرات توسط مدرس مربوطه) جهت دریافت گواهینامه خود به دبیرخانه مراجعه نمایند. 
13. غیبت در امتحان یا عدم تحویل پروژه های پایان دوره از سوی دانش پذیر موجب محرومیت از دریافت گواهینامه می گردد. 
14. به منظور جلوگیری از هر گونه مزاحمت برای همسایگان، از تجمع در بیرون ساختمان و نیز پارک خودرو در مقابل درب پارکینگ ساختمان هـای مجاور اکیداً خودداری فرمایید. 
15. به منظور احترام به حقوق دیگران ، قبل از حضور در کلاس، تلفن خود را در حالت سکوت قرار داده یا خاموش نمایید. 
16.استعمال دخانیات در داخل ساختمان اکیداً ممنوع می باشد. 
17. استفاده از دستگاه ضبط صدا یا تصـویر به هر شکل در کلاس ها به منزله تجاوز به حقـوق مادی و معنوی مؤسسه ونیز مدرس بوده، در نتیجه،استفاده از این گونه وسایل اکیداً ممنوع می باشد .بدیهی اسـت تخـلـف در این زمیـنه موجـب محـرومیت از ادامـه ی دوره و نیز محرومیت از گواهینـامه و حذف امتیــاز عضویت خواهد شد. 
18. پوشش بانوان محترم مطابق پوشش مصـوب دانشگاه هــا و مؤسســات آموزشی (مانتو بلند و آزاد، مقنعه و پوشش کامل موی سر) می باشـد. دانش پذیر ارجمند; ضمن خوش آمدگویی حضور شما سرور گرامی و آرزوی مفید بودن خدمات آموزشی علوم  عمران ، به دلیل الزامی بودن رعایت ضوابط آموزشی مؤسسه توسط دانش پذیران محترم، لطفاً موارد ذیل را با دقت مطالعه فرمایید. .
19. نظر به آموزشی بودن این محیط، رعایت قوانین، ضوابط شرعی و اخلاقی و همچنین پوشش اسلامی و حفظ حرمت کلاس و مدرس برای کلیـــه شرکت کنندگان الزامی است . 
توجه ۱: در صورت عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط دانش پذیر،مؤسسه مجاز خواهد بود از ادامه حضور وی درکلاس ها جلوگیری و اقدام مقتضـی به عمل آورد. 
توجه ۲:ضوابط آموزشی مؤسسه، هر ۶ ماه یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد. ضمناً در خصوص همایش ها، دوره های آموزشی یکساله و نیز برخی عناوین آموزشی خاص، ضوابط دیگری نیز وجود دارد که باید ملاحظه و رعایت گردد.