مقاله بررسی میزان و عوامل تاثیرگذار بر حس مکان

نویسندگان : فرناز ضرابیان - محمدرضا منعام

 

بیشتر

مقاله بیان هویت در معماری معاصر ایران با تاکید بر سازه گرایی

نویسندگان : محمود فیض آبادی - مریم شیر رفیع اردکانی

بیشتر

مقاله ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر

نویسندگان : دکتر هاشم هاشم نژاد-مهندس سارا سلیمانی

بیشتر

مقاله نقش سازه در ساختار زیبایی شناسی معماری معاصر

نویسنده : دکتر آژنگ بقایی

بیشتر