نکاتی در خصوص برگ تشخیص یا مطالبه مالیاتی(متمم)

طبق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان مالیاتی ۵ سال است و به عبارتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می‌تواند تا ۵ سال از سررسید مالیاتی، موضوع هریک از منابع مالیاتی را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص یا مطالبه برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می‌بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس مدارک جدید اقدام نماید .
طبق ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورادی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته‌است که درآمد آن را  کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه‌تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.

امور مالیاتی سازمان نظام مهندسی

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران