قابل توجه مهندسان عمران و معماری ( تک ناظر )

" الزام حضور مهندس ناظر برق اماکن به هنگام شروع عملیات ساختمانی "

پیرو اطلاعیه‌های قبلی موکدا اعلام می گردد، تا زمان حضور ناظر تاسیسات برقی (اماکن) ، مسئولیت های نظارت بر اجرای تاسیسات برقی بصورت غیرمستقیم بر عهده مهندس ناظر پروژه (عمران یا معمار) بوده ؛ لذا ضروریست قبل از شروع عملیات ساختمانی، با استناد به بند 5-4 قرارداد ، به صورت مکتوب به مالکان ابلاغ فرمایید تا نسبت به مراجعه به سازمان و مشخص نمودن ناظران تاسیسات برقی اقدام نمایند.
همچنین گزارش ناظران تاسیسات برقی را مطابق بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، دریافت و در گزارشات مرحله ای خود منعکس نمایید. شایان ذکر است گزارشات اولیه ناظر تاسیسات برقی مربوط به رعایت ایمنی، تجهیز کارگاه، اجرای همبندی در فونداسیون بوده و نتیجتا شروع بکار میبایست با حضور ناظر تاسیسات برقی انجام شود.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران