بخشنامه تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال 1398

قابل توجه اعضای محترم سازمان
جهت مشاهده مفاد تبصره ماده 100 و خلاصه نکات این بخشنامه 
 اینجا  کلیک نمایید.