گردش کار ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی


به اطلاع کلیه طراحان می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان، ثبت اطلاعات ملک، دستور نقشه، بارگذاری نقشه ها و فایل های محاسباتی در قسمت طراحی سامانه جامع، الزامی می باشد. لذا مقتضی است کلیه اعضاء نسبت به اجرای فرآیند طراحی شده اقدام و مطابق گردش کار ذیل عمل نمایند.

گردش کار ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی