شمای سازمانی

 

 

 

  شمای سازمانی

 

   سایر اساتید آموزشگاه
  مدرس دوره های قراردادهای ساختمانی           

رزومه آقای مهندس علیرضا پور اسد.pdf    

مدرس دوره دوره  متره ، صورت وضعیت همراه با تفسیر فهرست بها ابنیه  رزومه آقای مهندس فرهنگ اشافی.pdf

 

                        مدرس دوره مدیریت پروژه و برنامه ریزی
  دکترمسعود طرقی.pdf

 

مدرس دوره نقشه کشی ساختمان

مهندس عبدالمجید مرادپور.pdf

 

مدرس دوره اهم نکات نظارتی سقف های نوین و متداول

​مهندس خلیلی.pdf